Základné informácie

Slovenská volejbalová federácia (SVF) je občianske združenie s právnou subjektivitou, potvrdená Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Slovenským olympijským výborom (SOV) ako jediný predstaviteľ poverený riadením volejbalu. SVF je garantom rozvoja volejbalu v Slovenskej republike.

SVF je riadnym členom Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB), Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) ako aj členom Stredoeurópskej volejbalovej zonálnej asociácie (MEVZA), ktorých pravidlá, smernice a rozhodnutia sú pre SVF záväzné a musia byť rešpektované všetkými jej členmi.

V SVF sú združené volejbalové kluby, telovýchovné jednoty a subjekty ako asociácia rozhodcov (AVR), ktoré majú záujem o rozvoj volejbalu v SR.

SVF je zároveň riadnym členom Slovenského olympijského výboru (SOV) a Konfederácie športových zväzov (KŠZ).

Základné informácie o SVF

Názov: Slovenská volejbalová federácia
Sídlo: Junácka 6, 832 80 Bratislava
Reg.: MV SR zo dňa 10.2.2006, VVS/1-909/90-9-9
IČO: 688819
DIČ: 2020898946
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Č. účtu: 9733112/0200
IBAN: SK49 0200 0000 0000 0973 3112 

Informácie o členskej základni k 31. 12. 2019

Počet registrovaných hráčov/členov: 11 882
Počet aktívnych registrovaných klubov: 80

Z toho:
Počet trénerov: 574
Počet rozhodcov: 148
Počet zapisovateľov: 196
Počet registrovaných štatistikov: 64
Počet registrovaných zdravotníkov 38
Počet registrovaných hráčov do 23 r.: 9 899

SVF plní nasledujúce úlohy:

 • Vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja volejbalu v Slovenskej republike.
 • V plnom rozsahu stará sa a zodpovedá za štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky a jej medzinárodný styk.
 • Organizuje významné medzinárodné a celoštátne akcie.
 • Koordinuje medzinárodný styk volejbalových klubov.
 • Zastupuje svojich členov v medzinárodných organizáciách.
 • Schvaľuje systém a štruktúru súťaží, riadi športovo-technickú činnosť a vydáva licenčný, prestupný a disciplinárny poriadok.
 • Vytvára podmienky pre materiálne a finančné zabezpečenie činnosti reprezentačných družstiev vo volejbale. Za týmto účelom môže rozvíjať vlastné podnikateľské a obchodné aktivity a môže vstupovať aj do iných obchodných organizácií. Túto činnosť môže vykonávať len v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Bookmark and Share

generálny partner

partneri

 • hlavní partneri AUTO LAMAČKAVOHOLIKMIKASA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMGERFLORVOSLAUER
 • reklamní partneri FOURTEENHUDOSKV REZACRona
 • reklamní partneri KERKOSANDATAK
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVBSKBratislava

komunikačný partner

 • #