Prezident SVF

Martin Kraščenič


Bc. MARTIN KRAŠČENIČ, MBA, LLM

NARODENÝ: 2. októbra 1972, ženatý, tri dcéry.

Prezident je štatutárnym orgánom SVF, ktorý je oprávnený konať v mene SVF. Je najvyšším predstaviteľom SVF v rámci medzinárodných stykov, ako aj vo vzťahu k medzinárodným inštitúciám a iným národným športovým federáciám. Prezident je členom Správnej rady s právom hlasovať a riadiť schôdze Správnej rady SVF.

Na zastupovanie SVF môže prezident písomne splnomocniť v stanovenom rozsahu viceprezidenta, člena Správnej rady, generálneho sekretára, príslušného pracovníka sekretariátu alebo aj inú osobu. Prezident koná v mene SVF v právnych, administratívnych, pracovnoprávnych a organizačných vzťahoch a je oprávnený v mene SVF podpisovať všetky písomnosti.

Prezident predsedá zasadnutiam Konferencie, Správnej rady, ako aj pracovných skupín, v ktorých bol ustanovený za predsedu. Je oprávnený zúčastniť sa bez hlasovacieho práva na rokovaniach všetkých orgánov SVF, ako aj všetkých orgánov členov SVF, pričom má právo vyjadriť svoje stanoviská a predkladať návrhy a odporúčania.

Najdôležitejšími právomocami prezidenta sú:
- vystupovať v mene SVF, zastupovať a reprezentovať jej záujmy pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, podnikateľskými subjektmi a inými subjektmi a v rámci medzinárodných stykov
- koordinovať vzťahy medzi SVF, FIVB a CEV, ako aj vzťahy s ostatnými športovými organizáciami
- zabezpečovať efektívne fungovanie orgánov SVF
- dohliadať na prácu/činnosť generálneho sekretára a sekretariátu

(zo Stanov SVF)

Prezidenti Slovenskej volejbalovej federácie

Dušan Mešár (1986 - 2000)
Ivan Majerčák (2000 – 2004)
Miroslav Kováčik (2004 – 2005)
Ľubor Halanda (2005 – 2017)
Martin Kraščenič (od decembra 2017)

Bookmark and Share

generálny partner

partneri

  • hlavní partneri AUTO LAMAČKAVOHOLIKMIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMGERFLORVOSLAUER
  • reklamní partneri HUDOSKV REZACRonaATAK
  • reklamní partneri KERKOSAND
  • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYOSPORTE
  • podporujú násMS SRSOVBSKBratislava

komunikačný partner

  • #