Konferencia


Konferencia je najvyšším orgánom Slovenskej volejbalovej federácie a má nasledujúce právomoci:

 • schvaľuje a ruší Stanovy SVF, ich zmeny a doplnky
 • volí prezidenta SVF, predsedu a štyroch členov Dozornej rady SVF (volebné obdobie je 4 roky)
 • prerokúva a berie na vedomie správu o činnosti za uplynulé obdobie a správu o hospodárení
 • prerokúva a berie na vedomie správu Dozornej rady
 • prerokúva a berie na vedomie správy o činnosti asociácií, združení a odborných komisií a rád
 • rozhoduje o vstupe, príp. o zrušení členstva v FIVB, CEV, SOV a iných orgánoch a združeniach
 • schvaľuje čestných členov SFV
 • rozhoduje o zániku SVF


Konferenciu tvoria:

 • Členovia Dozornej rady
 • Prezident
 • Členovia Správnej rady
 • Členovia Exekutívy SVF
 • Predsedovia Krajských výborov 8 delegátov
 • Členovia klubov. Za každý klub, ktorého družstvo hrá najvyššiu súťaž dospelých je delegovaný jeden zástupca
 • Za Asociáciu volejbalových rozhodcov (AVR) - 1 delegát
 • Za Asociáciu plážového volejbalu (APV) - 1 delegát
 • Za Združenie volejbalových oddielov a klubov (ZVOK) - 1 delegát


Členovia ostatných klubov, zvolení na krajských konferenciách, podľa počtu družstiev štartujúcich v súťažiach SVF (za každých 10 družstiev v kraji 1 delegát)
Konferenciu zvoláva Správna rada SVF. Rokovanie Konferencie sa riadi rokovacím a volebným poriadkom, ktorý schvaľuje Konferencia.


Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • hlavní partneriHYUNDAIMIKASA STRABAG
 • hlavní partneriERREAMILLENNIUM
 • reklamní partneri HUDOSVINO DOĽANYANIMAGRAFNAY
 • reklamní partneriKV REZACSPORT TRANSFER ALL 4 SPORTSGUPRESS
 • reklamní partneriJV AVStrength Institute
 • reklamní partneriRona
 • mediálni partneriRTVS Arena Sport Radio Expres
 • mediálni partneriTV COMHuste TVSITASPORT
 • mediálni partneriTASR
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRY
 • podporujú násMS SRSOVNSC

komunikačný partner

 • #