Súťažná komisia

Sídlo: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: Ľubo Stražay, predseda súťažnej komisie
tel.: 02 49249 214, 0911 515918
Fax: +421 2 39 105 067
E-mail: svf[at]svf.sk
URL: www.svf.sk

Zloženie komisie:

 • Ľubo Stražay - predseda SK SVF
 • Mgr. Ján Dančík – člen za kluby
 • Ing. Igor Schimpl – člen za AVR


Súťažná komisia riadi súťaže v zmysle schválenej štruktúry SVF. Zodpovedá za dodržiavanie športovo-technických predpisov a dokumentov, ktoré sa týkajú súťaží SVF a stanovuje podmienky účasti družstiev v súťažiach, ktoré predkladá na schválenie SR SVF. Rozhoduje o všetkých okolnostiach súvisiacich s riadením súťaží a ich priebehom podľa schválených Športovo-technických dokumentov SVF. V spolupráci s ostatnými orgánmi navrhuje úpravy v Športovo-technických dokumentoch.


Ďalšie úlohy SK SVF:

 • príprava termínov športového kalendára súťaží SVF na príslušné obdobie a kontrola ich dodržiavania
 • v prípade porušenia predpisov a nariadení, vyvodzovať športovo-technické dôsledky
 • evidencia klubov, oddielov a hráčov v súťažiach SVF, ktoré riadi
 • tvorba sadzobníka pokút a trestov za účelom regulárnosti priebehu súťaží s ich uplatňovaním pri porušení športovo-technických predpisov
 • vydávanie Úradnej správy v zmysle Vykonávacích predpisov
 • všetky Športovo-technické dokumenty SVF a Vykonávacie predpisy predkladá na schválenie SR SVF
 • spolupráca s oblastnými výbormi SVF v športovo-technickej oblasti a riadenia súťaží SVF.
Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • hlavní partneriHYUNDAIMIKASA STRABAG
 • hlavní partneriERREAMILLENNIUM
 • reklamní partneri HUDOSVINO DOĽANYANIMAGRAFNAY
 • reklamní partneriKV REZACSPORT TRANSFER ALL 4 SPORTSGUPRESS
 • reklamní partneriJV AVStrength Institute
 • reklamní partneriRona
 • mediálni partneriRTVS Arena Sport Radio Expres
 • mediálni partneriTV COMHuste TVSITASPORT
 • mediálni partneriTASR
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRY
 • podporujú násMS SRSOVNSC

komunikačný partner

 • #