Súťažná komisia

Sídlo: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: Ľubo Stražay, predseda súťažnej komisie
tel.: 02 49249 214, 0911 515918
Fax: +421 2 39 105 067
E-mail: svf[at]svf.sk
URL: www.svf.sk

Zloženie komisie:

 • Ľubo Stražay - predseda SK SVF
 • Mgr. Ján Dančík – člen za kluby
 • Ing. Igor Schimpl – člen za AVR


Súťažná komisia riadi súťaže v zmysle schválenej štruktúry SVF. Zodpovedá za dodržiavanie športovo-technických predpisov a dokumentov, ktoré sa týkajú súťaží SVF a stanovuje podmienky účasti družstiev v súťažiach, ktoré predkladá na schválenie SR SVF. Rozhoduje o všetkých okolnostiach súvisiacich s riadením súťaží a ich priebehom podľa schválených Športovo-technických dokumentov SVF. V spolupráci s ostatnými orgánmi navrhuje úpravy v Športovo-technických dokumentoch.


Ďalšie úlohy SK SVF:

 • príprava termínov športového kalendára súťaží SVF na príslušné obdobie a kontrola ich dodržiavania
 • v prípade porušenia predpisov a nariadení, vyvodzovať športovo-technické dôsledky
 • evidencia klubov, oddielov a hráčov v súťažiach SVF, ktoré riadi
 • tvorba sadzobníka pokút a trestov za účelom regulárnosti priebehu súťaží s ich uplatňovaním pri porušení športovo-technických predpisov
 • vydávanie Úradnej správy v zmysle Vykonávacích predpisov
 • všetky Športovo-technické dokumenty SVF a Vykonávacie predpisy predkladá na schválenie SR SVF
 • spolupráca s oblastnými výbormi SVF v športovo-technickej oblasti a riadenia súťaží SVF.
Bookmark and Share

generálny partner

  partneri

  • hlavní partneriHYUNDAIMIKASA STRABAG
  • hlavní partneriERREAMILLENNIUM
  • reklamní partneri HUDOSVINO DOĽANYANIMAGRAFFPD
  • reklamní partneriKV REZACSPORT TRANSFER ALL 4 SPORTSGUPRESS
  • reklamní partneriJV AVMIZUNOHOLIDAY INNStrength Institute
  • reklamní partneriRona Sport Art
  • mediálni partneriRTVS Arena Sport Radio Expres Pravda
  • mediálni partneriTV COMHuste TVSITASPORT
  • mediálni partneriTASRBA NOVINYBIG MEDIAMEDIAS
  • mediálni partneriDIGI SPORTVOLLEY COUNTRY
  • podporujú násMS SRSOVNSC

  komunikačný partner

  • #