Koordinátori oblastí

Slovenská volejbalová federácia v roku 2018 vytvorila novú pozíciu koordinátorov oblastí s cieľom
personálnej podpory regionálneho volejbalu a rozvoja volejbalu v regiónoch.

Základnými víziami a cieľmi projektu:

1. evidencia

 • bývalých hráčov a funkcionárov v rámci regiónu
 • volejbalových trénerov v rámci regiónu
 • klubov ktoré ukončili aktívu činnosť v rámci regiónu
2. komunikácia a spolupráca
 • sekretariát SVF, tréneri, koordinátori školských súťaží
 • obec, mesto, VÚC
 • oblasti, kluby, školy, CVČ, SAŠŠ
3. výbery do RD
 • regionálne a oblastné výbery detí
 • tvorba mládežníckych reprezentačných družstiev
 • tvorba realizačného tímu pri RD
 • talentovaná mládež
4.vzdelávanie 
 • vzdelávanie trénerov v rámci regiónu
 • spolupráca pri organizácii vzdelávacích seminárov
 • pravidelná aktualizácia podnetov z regiónu na vzdelávanie
5. súťaže SVF a školské súťaže detí
 • mládežnícke súťaže SVF
 • školské súťaže
 • rozvojové turnaje a rozvojové podujatia v regióne
6. projektová činnosť
 • projekty v rámci regiónov
 • grantové programy (nadácie - projekty pre regióny, šport, vzdelávanie)
 • projekty EU – Európska komisia
7. propagácia volejbalu v rámci regiónu
 • propagácia volejbalu na školách, besedy, show tréningy a pod.
 • propagácia regionálneho volejbalu v sociálnych médiách
 • uverejňovanie dôležitých informácií na web stránke SVF

Na základe vzájomnej dohody medzi Slovenskou volejbalovou federáciou a Oblastnými výbormi
SVF boli za koordinátorov oblastí nominovaní:


Oblasť
Meno a priezvisko
mailový kontakt

mobil

Bratislava:  

Ivan Husár

Eva Koseková

vkp@mail.eurotel.sk 

eva@finart.sk

0903/425090  

0903/434487

správa 2018/19 

Západ:

Adrián Červený 

adrian.cerveny@gmail.com

0905/192467

správa 2018/19 

Stred:

Alena Bieliková

bielikova.alena@gmail.com

0911/655619

správa 2018/19

Východ: 

Milan Kundľa 

milan.kundla@gmail.com

0907/354049

správa 2018/19

V prípade potreby kontaktujte koordinátora vašej oblastí, ktorý sa vám bude snažiť poradiť resp. pomôcť v danej problematike v rámci svojich možností.


Dňa 30.10.2019 sa v Bratislave v priestoroch Slovenskej volejbalovej federácie uskutočnilo pracovné stretnutie Koordinátorov oblastí SVF, kde spoločne vyhodnotili predchádzajúcu sezónu, plnenie úloh a cieľov v jednotlivých oblastiach. V rámci pracovného stretnutia odzneli aj vízie na novú sezónu 2019-2020, s hlavným cieľom - Rozvoj volejbalu v jednotlivých regiónoch. Na zasadnutí boli koordinátori okrem iného tiež upozornení na skutočnosť, že nasledovné hodnotenie svojej koordinátorskej činnostiv oblasti budú prezentovať na zasadnutí oblastnej konferencie danej oblastí.

Zápis z pracovného stretnutia nájdete tu:

Pracovnou náplňou oblastného koordinátora sú najmä:

 • podľa pokynov SVF v zastúpení Projektovým manažérom SVF resp. športovým úsekom vykonáva a koordinuje dohodnutú činnosť
 • podľa pokynov Oblastného výboru resp. predsedu oblastného výboru vykonáva a koordinuje dohodnutú prácu
 • aktívne spolupracuje so všetkými členmi Oblastného výboru a napomáha im pri plnení ich činnosti v rámci regiónu
 • pravidelne komunikuje, spolupracuje a nápomáha klubom v danom regióne s 
 • zúčastňuje sa porád a pracovných zasadnutí zvolaných SVF
 • zúčastňuje sa porád a pracovných zasadnutí Oblastného výboru SVF v danom regióne
 • predkladá návrhy, podnety a odporúčania, ktoré môžu prispieť k rozvoju volejbalu v danom regióne
 • mapuje školskú športovú infraštruktúru v rámci regiónu a spoločne so školskými koordinátormi pracuje na zapojení nových subjektov do projektov SVF
 • sleduje aktuálne legislatívne úpravy a výzvy zamerané na šport v regióne  - VÚC, mesto, obec a poskytuje aktuálne informácie klubom
 • spolupracuje pri testovaní detí v určených vekových kategóriách v koordinácii s RM SVF
 • spolupracuje pri organizácii regionálnych výberov detí v procese tvorby mládežníckych RD, v úzkom prepojení s koordinátorom mládeže SVF, trénermi CTM, ŠG a klubov
 • aktívne spolupracuje s koordinátorom školských súťaží v danom regióne
 • vypracováva projekty zamerané na rozvoj volejbalu v regióne, prípadne je nápomocný klubov pri predkladaní rôznych projektov
 • monitoruje podporené projekty a aktivity v regióne, ako aj podporené organizácie a hľadá možností využitia projektov pre rozvoj volejbalu v regióne
 • vedie evidenciu súčasných aj bývalých hráčov, trénerov, klubov v regióne ktorí by mohli byť nápomocní pri rozvoji volejbalu v regióne
 • koordinuje spoluprácu medzi športovými klubmi, školskými krúžkami a učiteľmi
 • spolupracuje pri príprave a organizácii významných domácich a medzinárodných podujatí
 • podieľa sa na organizácii finálových turnajov M-SR organizovaných v danej oblasti a turnajov v rámci regiónu pre kluby, školy podľa pokynov SVF resp. oblastného výboru
 • iniciuje športové aktivity - besedy s odborníkmi, súťaže s deťmi, ankety v rámci regiónu ktoré prispejú k rozvoju volejbalu v regióne
 • organizuje informačné stretnutia so skupinami detí a mládeže, alebo organizáciami vo forme kampaní, workshopov ako propagáciu a prezentáciu volejbalu v rámci regiónu
 • napomáha novým záujemcom v procese zakladania nových subjektov /klubov/
 • oblastný koordinátor pravidelne t.j. raz za mesiac vypracuje správu o činnosti oblastného koordinátora
Bookmark and Share

generálny partner

 • Niké je tipovanie

partneri

 • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
 • reklamní partneri       NFA Group
 • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
 • exkluzívni dodávatelia športového materilálu Errea       Fourteen         Mizuno
 • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
 • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
 • mediálni partneriTASR