Prípravka

· Všeobecný cieľ prípravy
· Herná príprava
· Kondičná príprava
· Teoretická príprava
· Psychologická príprava
· Základné objemové ukazovatele
· Dokumentácia a evidencia športovej prípravy
· Podmienky na plnenie výkonových štandardov

Všeobecný cieľ športovej prípravy

Cieľom športovej prípravy v prípravke je vybudovať u detí všestranný pohybový základ a sprostredkovať základy odbíjania lopty. V oblasti výchovnej práce je cieľom prebudiť a upevňovať u detí záujem o šport všeobecne a o volejbal konkrétne.

Herná príprava

Cieľ hernej prípravy

Cieľom hernej prípravy je osvojenie základných loptových zručností a položenie základov pre zvládnutie techniky základných spôsobov odbíjania lopty vo volejbale.

Obsah hernej prípravy

 • Všeobecné loptové zručnosti 
  - Hádzanie chytanie rôznych lôpt na mieste, v pohybe a po pohybe
  - Driblovanie, žonglovanie s jednou alebo viacerými loptami rukami, nohami a hlavou
  - Základné HČJ z basketbalu, hádzanej, futbalu, rugby, fresbee a pohybových hier s loptami

 • Volejbalové zručnosti
  1. Základy odbíjania obojručne zhora
  - priame odbíjanie na mieste pred seba a nad seba
  - odbíjanie po pohybe
  - odbíjanie do iného smeru
  2. Základy odbíjania obojručne zdola
  - priame odbíjanie na mieste pred seba
  - odbíjanie po pohybe
  - odbíjanie na mieste do iného smeru v osi
  3. Podanie zdola na kratšiu vzdialenosť

 • Hra, herný systém
  - Prípravné hry: prehadzovaná, 1:1, 2:2, 3:3 (minivolejbal)

Proces

V špeciálnej hernej príprave prevažujú imitačné cvičenia, prípravné cvičenia zamerané na zvládnutie základov techniky základných spôsobov odbíjania lopty a prípravné hry na malých ihriskách s menším počtom hráčov. Hru v šestkách nepoužívame. Pri nácviku techniky odbíjania dôsledne dbáme od začiatku na správne technické vykonanie.

Požiadavky na žiakov – výkonový štandard

 1. Žiak je schopný primerane veku správne technicky:
  - odbíjať obojručne zhora
  - odbíjať obojručne zdola
  - podávať zdola.
 2. Tieto techniky vie adekvátne uplatniť v prípravných hrách.

Kondičná príprava

Ciele kondičnej prípravy:

 1. Podporiť prirodzený biologický rozvoj, t. j. využiť senzitívne obdobia rozvoja pohybových schopností.
 2. Zabezpečiť všestranný rozvoj pohybových schopností s hlavným akcentom na rýchlostné, rýchlostno-silové a koordinačné schopnosti.
 3. Osvojiť si techniky z iných športových odvetví, ktoré budú slúžiť ako prostriedky prípravy.
 4. Upevniť väzivový, svalový a šľachový aparát predovšetkým zabezpečujúci správne držanie tela. Vyrovnávať prípadné svalové nerovnováhy.
 5. Položiť základy pre postupné zvyšovanie tréningového zaťaženia.

Obsah kondičnej prípravy

Rýchlostné schopnosti (lokomočná rýchlosť, frekvenčná rýchlosť, rýchlosť jednorazového pohybu, akceleračná rýchlosť)

   - Pohybové hry na rozvoj rýchlosti

   - Bežecké štafety

   - Bežecká abeceda

   - Atletické šprinty

   - Rýchle prebehy, resp. preskoky švihadiel, gymnastických kruhov a pod.

   - Nízke, rýchle preskoky švihadiel

  - Jednoduché formy športových hier rugby, hádzaná, basketbal, futbal, fresbee

Rýchlostno-silové schopnosti (rýchlostná zložka výbušnej sily dolných končatín a švihovej sily paží)

   - Pohybové hry so skákaním, hádzaním a triafaním

   - Preskoky rôznych prekážok a lavičiek

   - Preskoky švihadla

   - Variácie poskokov a skokov na mieste a v pohybe

   - Výbehy do kopca, do schodov na vzdialenosť do 5 m

   - Atletické skokanské disciplíny a hody

   - Odhody rôznych lôpt a predmetov

   - Gymnastické preskoky

  - Step-aerobik

Silové schopnosti (sila svalstva zabezpečujúceho správne držanie tela, všestranné posilňovanie)

   - Úpolové hry a cvičenia

   - Štafetové súťaže s prenášaním a ťahaním

   - Cvičenia vo vise a podpore na gymnastickom náradí

   - Plávanie

   - Cvičenia s využitím hmotnosti vlastného tela (šplh, kľuky, sklápačky, prednožovanie, 

  lah-sed a pod.)

Pohyblivosť a ohybnosť (ohybnosť chrbtice, pohyblivosť v jednotlivých kĺboch, elasticita svalstva)

   - Základná gymnastika

   - Strečing

   - Jóga - Plávanie

Koordinačné schopnosti (kinesteticko-diferenciačná, rytmická, reakčná, orientačná, rovnováhová schopnosť)

   - Pohybové hry

   - Štafetové súťaže

   - Cvičenia na náradí

   - Prekážkové dráhy

   - Akrobácia

   - Športové hry s upravenými pravidlami

   - Cvičenia na rozvoj reakcie na rôzne druhy podnetov

   - Aerobik - Hody, skoky na presnosť

Vytrvalostné schopnosti (všeobecná - aerobná - vytrvalosť)

   - Behy v prírodnom prostredí

   - Plávanie

   - Pohybové hry

   - Aerobik

   - Športové hry so zjednodušenými pravidlami (všetko v trvaní minimálne 30 minút)

   - Turistika

   - Bicyklovanie

Proces

 1. Kondičná príprava prevažuje nad hernou (viď tab. 2).
 2. Kondičná príprava má všestranný, všeobecný charakter.
 3. Účinnosť prostriedkov je globálna, t. j. jeden prostriedok rozvíja súčasne viacero pohybových schopností.
 4. Kondičná príprava sa musí robiť pestrou formou, musí byť hravá a emocionálna.
 5. Objem prevažuje nad intenzitou.
 6. Súčasťou kondičnej prípravy sú kompenzačné a relaxačné cvičenia.

Požiadavky na žiakov – výkonový štandard

Viď tabuľky v časti Výkonové štandardy

Teoretická príprava

Cieľ teoretickej prípravy
Cieľom teoretickej prípravy je dosiahnuť, aby si deti primerane veku osvojili základné pojmy obsahu prípravy, pochopili význam a zmysel športovania vôbec.

Obsah teoretickej prípravy

 1. Základné poznatky z anatómie, zdravovedy a hygieny
 2. Základné poznatky z organizácie a bezpečnosti tréningového procesu
 3. Základná športová, telovýchovná a volejbalová terminológia
 4. Základné pravidlá minivolejbalu
 5. Zásady fair-play pri súťažení a v hrách

Proces

 1. Teoretická príprava je súčasťou iných zložiek (kondičnej a hernej) prípravy.
 2. Uplatňuje sa vo všetkých častiach tréningovej jednotky.
 3. Vyjadrovanie učiteľa musí zodpovedať veku detí.
 4. Učiteľ priebežne formou otázok kontroľuje, či deti chápu obsah jeho pokynov alebo výkladu.

Požiadavky na žiakov – výkonový štandard

 • Žiak je schopný:
  - pomenovať časti ľudského tela a jeho najhlavnejšie orgány
  - vymenovať hlavné hygienické zásady súvisace so športovaním
  - vysvetliť, prípadne ukázať, čo znamenajú jednotlivé telovýchovné, športové a volejbalové pojmy
  - vymenovať hlavné zásady fair-play
  - v hre uplatňovať základné pravidlá minivolejbalu.


Psychologická príprava

Ciele psychologickej prípravy

 1. Vzbudiť záujem o šport.
 2. Motivovať a vytvárať kladný postoj k volejbalu.
 3. Rozvíjať vôľové vlastnosti.
 4. Rozvinút kognitívnu stránku osobnosti žiaka a jeho osobnostné vlastnosti.

Obsah psychologickej prípravy

 1. Utváranie postojov a motivácie žiaka.
 2. Rozvoj vôľových a všeobecných mravných vlastností.
 3. Rozvoj vlastností, ktoré charakterizujú pozitívny postoj k ľuďom.
 4. Rozvoj senzorických a senzomotorických schopností.

Proces

Psychologická príprava je súčasťou celého tréningového procesu. Významnú úlohu zohráva osobný príklad učiteľa.

Požiadavky na žiakov – výkonový štandard

   - Žiak prejavuje záujem o šport a volejbal osobitne.

   - Žiak rešpektuje základné mravné a etické normy.

  - Žiak vychádza s ostatnými spolužiakmi a rešpektuje skupinové pravidlá.


Základné objemové ukazovatele

Pozri tabuľky v časti Objemové ukazovatele.


Dokumentácia a evidencia športovej prípravy

Pozri tabuľku v časti Dokumentácia a evidencia.


Podmienky na plnenie výkonových štandardov

Pozri v časti Podmienky.

Bookmark and Share

generálny partner

 • Niké je tipovanie

partneri

 • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
 • reklamní partneri       NFA Group
 • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
 • exkluzívni dodávatelia športového materilálu Errea       Fourteen         Mizuno
 • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
 • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
 • mediálni partneri