Metodika

Osnovy športovej príravy pre volejbalové športové triedy na základných školách, osemročných športových gymnáziach a športových gymnáziach vychádzajú z Projektu centralizovanej prípravy mládeže vo volejbale, ktorý v r. 1996 vypracovala a po schválení MŠ SR aj uviedla do praxe SVF a z programového materiálu pre školské športové strediská a športové triedy, ktorý vypracovala Asociácia trénerov SVF.
Osnovy sú vydané pre päť na seba nadväzujúcich vekových kategórií:

Prípravka (5. roč. ZŠ a 1. roč. OŠG).
Mladší žiaci (6. – 7. roč. ZŠ a 2. – 3. roč. OŠG)
Starší žiaci (8. – 9. roč. ZŠ a 4. – 5. roč. OŠG)
Kadeti (6. – 7. roč. OŠGa 1. a 2. roč. ŠG)
Juniori (8. roč. OŠG a 3. – 4. roč. ŠG)

Učebné osnovy pre kadetskú a juniorskú kategóriu nadväzujú na učebné osnovy pre žiacke kategórie. U chlapcov sa z dôvodov súčasne platných vekových kategórií v 5. roč. OŠG prelína kategória starších žiakov a kadetov, v 7. roč. OŠG, resp. v 2. roč. športových gymnázií kadetov a juniorov. Je na pedagóvi, aby zvážil, čo z obsahu pre dané kategórie sú jeho zverenci z hľadiska vekového zloženia a výkonnosti zvládnuť. U juniorov a junioriek na OŠG z dôvodov ukončenia školskej dochádzky v 18 rokoch predložené osnovy zahŕňajú len prvý rok prípravy tejto kategórie.

V osnovách sú zosyntentizované doterajšie vedecké poznatky a empirické skúsenosti z oblasti športovej prípravy mládeže vo všeobecnosti a vo volejbale špeciálne, ako aj praktické skúsenosti trénerov a učiteľov telesnej výchovy. Predkladajú obsah jednotlivých druhov prípravy a spolu s metodickým usmernením by mali slúžiť ako základný dokument pre učiteľov predmetu športová príprava v športových triedach. V súlade s novým ponímaním pedagogických dokumentov sú vypracované ako vzdelávací štandard, pozostávajúci z obsahového a výkonového štandardu. V obsahovom štandarde je predložené základné záväzné učivo. Len v niektorých kategóriach je v hernej príprave uvedené doplnkové učivo, ktoré je možné absolvovať s mimoriadne talentovanými jedincami, ktorí na dostatočnej kvalitatívnej úrovni zvládli vzdelávací štandard. Výkonový štandard nahrádza bývalé orientačné normy výkonnosti a požiadavky na vedomosti a osobnostné vlastnosti hráčov a hráčok. Nie je záväznou normou, slúži len ako usmernenie pri posudzovaní výsledkov práce a vývinu hráčov a hráčok.


Zhrnutie

Titul: Učebné osnovy športovej prípravy vo volejbale
pre športové triedy základných škôl, osemročné športové gymnáziá
a športové gymnáziá
Schválené: MŠ SR 18.03.2003 pod číslom 382/2003-41
Prípravu učebných osnov koordinoval: 
Mgr. Ján Slezák, Štátny pedagogický ústav Bratislava
Autori: PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD., Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava (žiacke kategórie)
Ivan Hiadlovský, OŠG Trenčín (kadeti a juniori)
Recenzenti: PaedDr. Vladimír Přidal, PhD., Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava
Mgr. Ľuboš Červeň, Stredná priemyselná škola potravinárska - Športové gymnázium Nitra
Vydalo: Vydaveteľstvo CROCUS
Vydanie: prvé
Bookmark and Share

generálny partner

  • Niké je tipovanie

partneri

  • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
  • reklamní partneri       NFA Group
  • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
  • exkluzívni dodávatelia športového materilálu Errea       Fourteen         Mizuno
  • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
  • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
  • mediálni partneriTASR