Informácie pre uchádzačov

Kritéria, ktoré musí spĺňať uchádzač pre prijatie do COP a ŠG:

 • vyhovujúci zdravotný stav, umožňujúci systematickú športovú prípravu vrcholového športovca - volejbalistu,
 • vyhovujúce študijné výsledky na základnej škole, hodnotenie v jednotlivých predmetoch na polročnom a koncoročnom vysvedčení by nemalo byťhoršie ako stupeň "dobrý", hodnotiace obdobie študijnych výsledkov je od piateho ročníka základnej školy,
 • somatické a motorické predpoklady zodpovedajúce požiadavkam pre volejbal, požadovaná úroveň predpokladov, je u žiakov diagnostikovaná za pomoci testovacej batérie počas talentovej skúšky.

Pri účasti na talentovej skúške je potrebné predložiť potvrdenie športového lekára o spôsobilosti žiaka absolvovať športovú prípravu z hľadiska jeho zdravotného a funkčného stavu. 

Obsahom talentovej skúšky sú:

 • somatické merania (výška, hmotnosť),
 • testy motorických a kondičných schopností,
 • psychologické testy.

Možnosti, ako sa môže uchádzač zúčastniť na talentovej skúške:

 • na základe vlastnej žiadosti v čase podávania prihlášok na stredné školy,
 • na základe pozvania zodpovedného trénera COP, resp. zástupcu Slovenskej volejbalovej federácie,
 • na základe odporúčania klubového trénera,
 • prestupom z reálneho gymnázia do športového gymnázia na podnet zodpovedného trénera COP, resp. zástupcu Slovenskej volejbalovej federácie, 
 • prestup je uchádzačovi umožnený riaditeľom športového gymnázia až na základe výsledkov dodatočne vykonanej talentovej skúšky.


V prípade, že máte záujem o viac detailnejších informácii o možnostiach štúdia v ŠG a o podmienkach v COP, Vám odporúčame osobne kontaktovať:

Športový úsek Slovenskej volejbalovej federácie

 • Mgr. Marek Prokeš, športový riaditeľ SVF, email: prokes@svf.sk, tel.: 0903 728770
 • Jozef Mihalco, koordinátor SVF pre mládež, email: mihalco@svf.sk, tel.: 0911 427222  

Zodpovedných trénerov v COP

 • Miroslav Palgut, zodp. reprezentačný tréner SR pre ročníky nar. 1999 a ml., email: palgut@svf.sk, tel.: 0917 117577
 • Ivan Hiadlovsky, zodp. reprezentačný tréner SR pre ročníky nar. 1997 a ml., email: hiadlovsky@svf.sk, tel.: 0903 463883
 • Erik Gábor, zodp. tréner výberu žiakov SR pre ročníky nar. 2001 a ml., eamil: gabor@svf.sk, tel.: 0908 726015

Viac podrobnejších informácii o štúdiu a prijímacích pohovoroch tiež získate na webstránke Športového gynmázia Trenčín

Bookmark and Share

generálny partner

  partneri

  • hlavní partneriHYUNDAIMIKASA STRABAG
  • hlavní partneriERREAMILLENNIUM
  • reklamní partneri HUDOSVINO DOĽANYANIMAGRAFFPD
  • reklamní partneriKV REZACSPORT TRANSFER ALL 4 SPORTSGUPRESS
  • reklamní partneriJV AVMIZUNOHOLIDAY INNStrength Institute
  • reklamní partneriRona Sport Art
  • mediálni partneriRTVS Arena Sport Radio Expres Pravda
  • mediálni partneriTV COMHuste TVSITASPORT
  • mediálni partneriTASRBA NOVINYBIG MEDIAMEDIAS
  • mediálni partneriDIGI SPORTVOLLEY COUNTRY
  • podporujú násMS SRSOVNSC

  komunikačný partner

  • #